Referat af stiftende generalforsamling 2016

Stiftende generalforsamling d. 22. feb. kl. 20.00 for
Kolinds.net, afholdt i Byhallen i Kolind.

Ad. 1. Valg af dirigent
Torben Wolf blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Valg af referent
Anne-Sophie Binder Poulsen blev valgt som referent.

Ad. 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Foreningen ønskes stiftet for at kunne ændre den uheldige medlemsafgang der i flere år har præget udviklingen i bredbåndsforeningen Midtdjurslands.net. Initiativtagerne bag foreningen vurderer, at der skal gøres noget her og nu, imens der stadigvæk er midler til at kunne ændre udviklingen. Med den overordnede vision at skabe hurtigst muligt internet til foreningens medlemmer er der brug for nye kræfter til at ”trække læsset” og at der tages nye beslutninger der vil bringe foreningen tilbage på rette spor. Det har af initiativtagerne ikke været muligt igennem Midtdjurslands.net og derfor ønskes Kolinds.net stiftet, med overtagelse af de ca. 94 medlemmer der naturligt tilhører til den nye forenings dækningsområde.

Ad. 4. Forslag til vedtægter
Henning Wolf oplæste vedtægternes paragraffer en efter en, der efter mulighed for kommentarer og ændringer, blev vedtaget.

Forslag: Der blev efter oplæsning af §4 fremsagt forslag til, at hæve antallet af medlemmer i bestyrelsen til minimum 5 i stedet for de i vedtægterne angivne 3-7 medlemmer. Det blev besluttet at fastholde det i vedtægterne skrevne 3-7 medlemmer, da det ved denne formulering altid er muligt at vælge flere end 3 medlemmer.

Vedtægterne blev afslutningsvist samlet vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 5. Forslag til fremtidigt arbejde
Klaus Mogensen tilbyder på vegne af Borgerforeningen, at de gerne vil viderebringe budskabet om Kolinds.net via deres portaler som hjemmeside, facebook mv.

Ad. 6. Forslag til budget og kontingent
Torben uddelte budget for 2016 til de fremmødte, og gennemgik dem. Af budgettet fremgik bl.a. en driftsbetaling på kr. 100,00,- pr. medlem, under normale omstændigheder. Budgettet blev vedtaget. Kontingent blev fastsat til kr. 0.

Ad. 7. Valg af foreningens bestyrelse
Følgende 7 personer blev valgt til bestyrelsen:

Henrik Lassen
Ole Ørgaard
Torben Wolf
Jann Bay
Henning Wolf
Anne-Sophie Binder Poulsen
Tina Holm (suppleant)

Det er nu op til bestyrelsen af konstituere sig.

Ad. 8. Valg af revisor (og revisorsuppleant)
Revisor: Lis Svendsen blev valgt.
Revisorsuppleant: Alice Pedersen blev valgt.

Ad. 9. Eventuelt
Der blev spurgt til indmeldingsgebyr for nye brugere. Prisen blev forslået fastsat til kr. 600,- svarende til prisen i Midtdjurs.net, men der fremkom flere forslag omkring en højere pris inkl. professionel montering. Priserne der blev fremsagt var fra 1.000,- til 2.000,-, og Torben summerede at der vil blive arbejdet på en løsning på omkring kr. 1.000,- alt inkl., men at dette vil blive afgjort nærmere efter drøftelse i bestyrelsen.

Tak for i aften!

Anne Sophie Binder Poulsen, Referent