Vedtægter for bredbåndsforeningen Kolinds.NET

 

§ 1. Navn og Hjemsted

1. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Kolinds.net.
2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Syddjurs Kommune. Foreningens adresse er enten formandens eller
kassererens.

§ 2. Formål

Bredbåndsforeningen Kolinds.net er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet med det formål, gennem primært frivillig arbejdsindsats, at fremme:
1. Etablering af højhastigheds egnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for så mange som muligt, herunder små lokalsamfund.
2. Støtte dannelse af åbne IT- selvhjælps miljøer.

§ 3. Organisation

Bredbåndsforeningen Kolinds.net er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet i lokalområdet.

§ 4. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen varetager foreningens formål og tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.
2. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.
3. Der vælges herudover mindst 1 suppleant for en 2-årig periode. 1. suppleant er den længst siddende suppleant fra eget valg.
4. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde efter senest 8 dage.
5. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er 2 på valg i ulige år og 3 i lige år. Formand og
kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.
6. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
7. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.
8. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.
9. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.
10. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
11. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres referat af møderne, der underskrives
og gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside.

§ 4.1 Bestyrelsens opgaver er:

At sikre, at driften af Kolinds.net sker efter sunde forretningsmæssige principper. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse
af relevante initiativer.

§ 5. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Generalforsamlingen skal afholdes i lokalområdet inden udgangen af februar måned hvert år.
3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal.
5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde.
6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via e-mail til samtlige de medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig e-mail adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.
7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.
8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/4 af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.

§ 6. Medlemmer

1. Medlemmer i Kolinds.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, klubber, foreninger osv., der er koblet på Kolinds.net, samt de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, klubber, foreninger osv., der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Kolinds.net.
2. Den ordinære generalforsamling fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer – aktive som passive.
3. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 3 måneders varsel.
4. Medlemmer der, trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent eller trafikafgift, kan slettes uden videre som medlemmer og der kan slukkes for signalet. Der opkræves et gebyr for genåbning.

§ 7. Eksklusion

1. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, såfremt:
1. Medlemmet bevidst søger at skade denne forening.
2. Medlemmet trods påkrav ikke betaler forfalden gæld til foreningen.
3. Medlemmet overtræder aftalemæssige forpligtelser overfor foreningen.
2. Ekskluderede medlemmer kan kræve beslutningen indanket for først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste bestyrelsens beslutning.

§ 8. Tegning og Hæftelse

Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift af teknisk udstyr.
1. Aftaler der forpligter foreningen over flere år underskrives af både formand og kasserer.
2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.
3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9. Økonomi

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
2. Abonnenters indskud og driftsbetaling anvendes solidarisk og fair.
3. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.
4. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet.
5. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende.

§ 10. Foreningens opløsning

1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til § 10 stk. a vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

3. I tilfælde af opløsning / nedlæggelse af foreningen, og der i umiddelbar forlængelse heraf ikke etableres en ny forening med samme formål, eller sker overdragelse til en anden eksisterende forening de på ikke kommercielle vilkår varetager den hidtidige forenings opgaver, skal foreningens midler tildeles en forening eller sammenslutning, der på ikke – kommercielle vilkår virker for udbredelse af internetadgang i yderområder. Der kan være tale om en forening eller sammenslutning i Danmark. Skønnes der ikke at kunne findes en sådan forening eller sammenslutning, skal foreningens midler tilfalde en velgørende organisation. Beslutning om tildelingen træffes af den afgående bestyrelse. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes.

§ 11. Ikrafttrædelse

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Kolind d. 22.02.2016