Referat af ordinær generalforsamling 2017

Første ordinære generalforsamling d. 8. februar 2017, kl. 19:00 Kolinds.net

Ad.1. Valg af dirigent
Edvard Handberg fra Ebdrup blev valgt som dirigent.

Ad.2. Valg af referent
Kathrine Wolf Lauring blev valgt som referent.

Ad.3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
I forbindelse med beretningen om foreningens virke, informerer Henning Wolf om året der gik: Der blev etableret en aftale med Nianet, som ny leverandør, installation på Reko blev færdig med nogen forsinkelse.

I starten af marts opgraderedes sendepunktet i Koed. Der blev ydermere opsagt en mastaftale på Søndermarken, da sendepunktet ikke længere blev anset for nødvendigt. ”Der skulle nye boller på suppen, for at vende skuden.” Ønsket var, at blive enige om et niveau, der fulgte med i udviklingen inden for området. Formanden fremhævede vigtigheden af den frivillige arbejdsindsats som var blevet yderligere styrket over året. Karsten Keldsen, Finn Seiling og sidst på året Thomas Iversen blev fremhævet.

Henholdsvis Torben og Jann arbejdede hårdt på at finde den rigtige løsning til Koed. Det lykkedes til glæde for brugerne. Tina opdaterer løbende Kolinds.net’s hjemmeside.

I løbet af året er der sket en positiv ændring i antal af medlemmer; Efter overdragelsen fra midtdjurslands.net var der et misvisende medlemstal på 93 medlemmer, der viste sig kun at være 84. Der blev holdt øjne og øre åbne for nye medlemmer, og der blev skabt mulighed for at få Kolinds.net via Højskov Bakke og til Ebdrup. Det lod sig gøre pga. et stort lokalt engagement fra især lokale Edvard Handberg med hjælp fra vores Karsten Kjeldsen. d. 14. August blev masten rejst og der blev efterfølgende etableret sendepunkt på Ebdrup Forsamlingshus og på Edvards mast.

Over sommeren fortsatte den gode udvikling og Kolinds.net kunne nu stolt i slutningen af november se at medlemstal var oppe på 97.

Beretningen afsluttes med status på sendepunkter, ialt 15 sendepunkter med 20 sendere der giver medlemmer et bedre og bedre net.

Ad.4. Bestyrelsen fremlægger visioner og planer for 2017
Torben Wolf fremlægger visionerne for 2017: ”Visionerne er grundlæggende ikke så store som de har været. Vi har hængepartier i Nødager, men føler et ansvar for at redde dem. Dette skal prioriteres.

Horstved er også i tankerne. Der er en strækning mellem Mårup og Horstved, som stort set ikke har internet, og det er visionen at ændre på dette. Ydermere er der givet tilladelse til at stille grej op på Silo på Kelstrupvej 4, som et muligt “hop” til Horstved.

Vi ønsker at sikre stabilitet, da der har været udfald, som vi gerne vil ændre. Der skal ikke kun være hurtigt net, men det skal også være stabilt. Visionerne er derudover også at få internet ud på landet og i forbindelse med dette, mere stabilitet.

Ad.5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
Årsregnskabet udviser et underskud på 34.676 kr. hvilket skyldes at næsten hele
kassebeholdningen er brugt på grej og udvikling af nettet med flere sendepunkter.
Et nyt driftsbudget med forventet omsætning på 150.000 kr. fra 125 medlemmer blev fremlagt. Der forventes når året er omme et overskud på 18.600,00.

Årsregnskabet og budget blev godkendt.

Ad.6. Fastsættelse af kontingent
Fastsættelsen er i dag 0 kr. Uændret kontingent vedtaget.

Ad.7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

Ad.8. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter.
Jann Bay, udtrådt af bestyrelsen
Henrik Lassen, fraflyttet området og udtrådt.
Nyvalg til bestyrelsen – Thomas Iversen blev valgt
Suppleant fortsætter: Tina Holm

Ad.9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Lis Svendsen fortsætter
Revisorsuppleant: Alice Pedersen fortsætter

Ad.10. Eventuelt
Der snakkes om hurtigere internet, og der opereres med 3 forskellige opkoblinger og priser. Hertil spørges der, om det kun er omkring Reko-masten, at der er Airfiber.
Pt. er det stærkeste signal ved Reko-masten med kun ét panel. Der er planlagt flere opgraderinger i foråret. Ca. 30% af foreningens medlemmer har valgt en anden forbindelse end standardabonnementet.

Der ønskes forklaring samt afklaring på springet i de forskellige hastigheder:

  • Standard: 15 mbit til 100 kr.
  • + abonnement: 20-40 mbit: dækker alm. familiebehov: 125 kr.
  • Airfiber abonnement: 50-100 mbit: 150 kr. (hvor det er muligt)

Der blev talt om overvågningsanlæg, som bestyrelsen også gerne vil fremme og derfor kan et abonnement udvides med egen IP-adresse. Dette koster 25 kr. pr. md.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten og forsamlingen.

Generalforsamling sluttede med flotte franskbrød produceret af Marianne og Marianne.

Tak for i aften.