Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Bredbåndsforeningen Kolinds.net

Tidspunkt: Onsdag den 19. feb. 2020 kl. 19.00

Sted: Byhallen, Bredgade 47, 8560 Kolind

Tilmelding: Af hensyn til forplejning ønsker vi en tilbagemelding om I kommer én eller 2. Brug gerne kontaktformularen (klik her) på foreningens hjemmeside. Personer der står på venteliste ligestilles med ordinære medlemmer. Alle med interesse i at fremme bredbåndsforsyning i lokalområdet er velkomne, men har alene taleret under punktet eventuelt – og ingen stemmeret.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.    
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger  før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til admin@kolindsnet.dk

Indkomne forslag vil være tilgængelige på hjemmesiden og videresendes som mail senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement samt øl, vand og kaffe. Vel mødt!


Venlig hilsen
Bestyrelsen, Kolinds.net
Telefon: 9385 8560